कक्षा ११को रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने सूचना

Oct 17 , 2019

यस विद्यालयबाट कक्षा ११को रजिष्ट्रेशन फारम भर्न चाहने विद्यार्थीहरूले देहाय बमाेजिम कागजात सहित लेखा शाखामा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ ।

१) एसर्इर्इको ग्रेडशीट, मूल प्रमाणपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि १, १ प्रति ।

२) विद्यालयको पोशाकमा हालसालै खिचिएको पीपी साइज फोटो २ प्रति ।

३) रजिष्टेशन शुल्क रू. ४५०। (यही असोज २६ गतेसम्म ), तत्पश्चात कातिक १८गते विहान ११बजेसम्म विलम्ब दस्तुर सहित जम्मा रू. ९००।

नोटः अावश्यक कागजातहरू यही कातिक १८गते भित्र पेश गर्न नसकेकाे खण्डमा रजिष्ट्रेशन फारम दर्ता नहुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH