Career Opportunity

Sep 05 , 2018

निजी स्रोतमा प्राथमिक तहको अंग्रेजी शिक्षक अावश्यकता

यस विद्यालयमा सामान्यत प्राथमिक तहमा अंग्रेजी तथा अंग्रेजी माध्यममा अन्य विषयहरु अध्यापन गराउने एक जना शिक्षक खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा निजी स्रोतमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले ४० वर्ष उमेर ननाघेका तपसिल बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

पदः –शिक्षक (निजी स्रोत)
तहः –प्राथमिक
विषयः –अंग्रेजी
नियुक्तिको किसिमः –निजी स्रोत (२०७५ चैत्र मसान्तसम्म, र नियुक्ति अवधि नविकरण गर्न सकिने)
न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः –मूल विषय अंग्रेजी लिई कक्षा १२. वा सो सरह उत्तीर्ण
दरखास्त दिने अन्तिम मितिः –२०७५ आश्विन २१गतेआइतवार अपरान्ह ३ बजे सम्म ।
सम्पर्क मितिः –२०७५ आश्विन २१गतेआइतवार अपरान्ह ४ बजे ।
परीक्षाको किसिमः –लिखित तथा अन्तरवार्ता (कक्षा अवलोकन पनि गर्न सकिने)
परीक्षा मितिः –सम्पर्क मितिमा तोकिने छ ।
तलब तथा अन्य सुविधाः –विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम ।
दरखास्त दस्तुरः –रु.७००।

दरखास्त साथ एस.एल.सी. र सो भन्दा माथिका सबै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी र अनुभवको प्रमाण पत्र भएमा सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ । पेश भएका सबै प्रमाण पत्रहरुको सक्कल प्रति अन्तरवार्तामा आउँदा अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्नेछ । आवश्यक कागजात नभएका र म्याद नाघी आएका दरखास्तहरु मान्य हुने छैनन् ।

(बटुकलाल तमाङ)
   प्रधानाध्यापक
   ९८५५०६०२९५

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH