सूचीकृत गर्नु पर्ने सूचना

Sep 03 , 2018

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०५।१५

यस अन्नपूर्णा माध्यमिक विद्यालय भरतपुर २१ पार्वतीपुर, चितवनको लागि आ.व. २०७५।०७६ मा आवश्यक पर्ने तपसिलमा उल्लेखित खरिद कार्यहरु तथा सेवा प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनार्थ मौजुदा सूची तयार गर्नु पर्ने भएकाले उक्त कार्य गर्न ईच्छुक ईजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी, सप्लायर्स तथा परामर्शदाताले प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रु.१०।– को टिकट टाँस गरी रित पूर्वकको निवेदन पेश गर्नु गराउनु हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

सूचीकृत गर्नु पर्ने सेवाको विवरणः
क.सामान खरिद, उपकरण मर्मत तथा आपूर्ति कार्य 
१. स्टेशनरी सामानहरु (मसलन्द) ।
२. छपाई सम्बन्धी कार्यहरु । 
३. पत्र पत्रिका तथा पुस्तकहरु ।
४. निर्माण सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी कार्य । 
५. फर्निचर तथा फिक्चर सम्बन्धी । 
६. ईलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरु (कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर,टोनर कार्टिज, फोटोकपि मेशिन, यु.पि.एस., स्पीकर, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर, स्मार्टबोर्ड, टेलिफोन सेट, आदि आपूर्ति तथा मर्मत समेत) ।
७. सवारी साधन मर्मत (मोटर तथा मोटर साईकल) पार्टपुर्जाहरु आपूर्ति समेत ।
८. साना तिना निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य । 
९. ईलेक्ट्रीकल्स सामाग्रीहरु (सोलार सेट, व्याट्री, सडक बत्ति सामाग्रीहरु, आदि) ।
१०. विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामाग्री सम्बन्धी ।
ख.सार्वजनिक निर्माण तथा संभार कार्य
१. पूर्वाधारजन्य भौतिक निर्माण ( भवन, सडक, नाला, ढल आदि ) ।

ग. सेवा कार्य 
१. सफ्टवेयर र दक्ष जनशक्ति सप्लाई सम्बन्धी ।
२. प्राविधिक तथा कार्यालयलाई आवश्यक अन्य परामर्श सेवा ।
३. विभिन्न तालिम, गोष्ठी, आदि सञ्चालन 
४. सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी ।

दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

१. फर्म दर्ता प्रमाण पत्रको छाँया प्रति ।
२. गत आ.व.को कर चुक्ता प्रमाण पत्रका छाँया प्रति । 
३. मु.अ.कर(VAT) तथा स्थायीलेखा दर्ता (PAN) प्रमाण पत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु संलग्न राखी 
४. कालो सूचीमा नपरेको स्वयं घोषणा पत्र । 

माथि उल्लेखित वस्तु तथा सेवा आदिमा प्रत्येक विषयगत छुट्टा छुट्टै दरखास्त दर्ता गराउनु पर्ने छ । रीत नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्तलाई मान्यता दिईने छैन । प्राप्त दरखास्तहरु स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार यस विद्यालयमा निहित हुनेछ । यस सम्बन्धी सूचना विद्यालयको वेभसाइट annapurnamavi.edu.np मा पनि हेर्न सकिन्छ ।

प्रधानाध्यापक
अन्नपूर्णा माध्यमिक विद्यालय
भरतपुर २१, पार्वतीपुर, चितवन ।

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH