Uniform

Sep 09 , 2018

sky blue shirt, dark blue pants, black shoes, blue socks, tie, beltsky blue shirt, dark blue pants, black shoes, blue socks, tie and belt (अाकासे निलो सर्ट, गाढा निलो पाइन्ट, कालो जुत्ता, निलो मोजा, टार्इ र बेल्ट ।)

sky blue shirt, dark blue frock/pants, black shoes, blue socks/stockings, tie and belt (अाकासे निलो सर्ट, गाढा निलो फ्रक वा पाइन्ट, कालो जुत्ता, निलो मोजा वा स्टकिङ्स, टार्इ र बेल्ट ।)

© 2018 Annapurna Secondary School. All rights reserved.

Visitor Count Must See Places In Paris

WEBSITE BY BIHANI TECH